“ดร. กมล เน้นเด็กจะดีได้ก็เพราะครูดี  ชี้ ปี 62 เด็กไทยต้องเรียนรู้ 3R 8C ครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นโค้ช (Coach)”

0
142

ดร.กมล รอดคล้าย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอดีตเลขาธิการสภาการศึกษา คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย ได้ใหัข้อมูลเมื่อเร็วๆนี้ว่าเดือนมกราคม 2562 นับเป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะเป็นช่วงที่มีวันสำคัญคือวันเด็กและวันครู เป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการประกาศคำขวัญและคาดหวังต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ว่าจะทำให้เด็กมีคุณภาพ ในขณะที่ครู จะเป็นผู้ทำภารกิจนั้นให้ประสบความสำเร็จ 

อย่างไรก็ตาม ดร. กมล ได้ให้ความเห็นว่าจากประสบการณ์ทำงานในแวดวงการศึกษามาเป็นเวลานาน มีความเห็นว่าเด็กยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากคนรุ่นอดีต คือต้องมีทักษะสำคัญซึ่งจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า 3R ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้( WRiting)คิดเลขเป็น ( ARithmatic) และ 8Cคือเป็นผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์(Critical Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เข้าใจกระบวนทรรศน์ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ( Cross-culture Understanding) มีทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) มีทักษะด้านการสื่อสาร (Information and Media) รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing and ICT) มีทักษะอาชีพใหม่ๆ(career and Learning Skill) รวมทั้งมีความเมตตา มีวินัย และมีคุณธรรม(Compassion) ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้เด็กพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในขณะเดียวกันครูก็ต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้สอนหรือบอกวิชามาเป็นโค้ช(Coach) คือเป็นผู้ชี้แนะสนับสนุนเด็ก ส่งเสริมเด็กเก่ง เติมเต็มให้เด็กที่ขาด ระบบออนไลน์จะเริ่มเข้ามาแทนที่และเสริมระบบการเรียนแบบปกติ ครูจึงต้องรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  มีเทคนิควิธีค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ มีการมอบหมายโครงงานให้เด็กทำเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ เด็กที่แตกต่างกันจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลในลักษณะที่แตกต่างกัน ครูจึงจะต้องเป็นโค้ช หรือผู้ให้คำปรึกษากับเด็กได้