เชิญชวนให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบนโยบายของพรรคด้านการแก้ไขปัญหา 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
27