“อนุทิน ชาญวีรกูล”นำทัพ“ลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน”

0
619

HIGHLIGHTS

  • พรรคภูมิใจไทย ตั้งสโลแกนในการเลือกตั้งครั้งนี้ “ลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน” สอดคล้องกับโพลหลายสำนักยืนยันตรงกัน ปัญหาปากท้อง กลายมาเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้น ที่ต้องการให้แก้ไข เป็นปัญหาหนักกว่าเรื่องการเมือง เรื่องสีเสื้อ เรื่องรัฐธรรมนูญ เท่ากับประชาชนกับพรรคคิดตรงกัน
  • เราต้องช่วยกันทำให้พี่น้องสามารถหาเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยการแก้กฎ ระเบียบ กฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ ที่ผ่านมาประชาชนถูกลองผิดลองถูกมามาก
  • พรรคภูมิใจไทย ไม่มีปัญหากับใคร การทำนโยบายของเราต้องเป็นไปอย่างราบรื่น

แม่ทัพภูมิใจไทย”อนุทิน ชาญวีรกูล”

ลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน

    แนวคิด “ลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน”ที่เป็นนโยบายพรรคภูมิใจไทย  ไม่ใช่เป็นการไปลดอำนาจข้าราชการ แล้วไปเพิ่มอำนาจประชาชน อย่างไม่มีรูปแบบ แต่เป็นการทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เคยถูกตราขึ้นในอดีต ซึ่งมันเหมาะกับสถานการณ์ในตอนนั้น แต่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน ที่มีเทคโนโลยีความก้าวหน้า ทำให้เกิดความล่าช้า เกิดการตีความ ประชาชน ไม่สะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ เราจะนำมาแก้ไขปรับปรุง

 

ลดอำนาจรัฐคือแก้กฎหมายให้ถูกต้อง เพิ่มอำนาจประชาชนก็คือ ให้เขาทำสิ่งที่เขาต้องการทำโดยสุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม หารายได้จุนเจือครอบครัว และแก้ปัญหาปากท้อง แต่มันยังขัดต่อกฎหมาย เราก็ทำให้ถูกกฎหมาย

นโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่จะนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนหลายประการ

สำหรับพี่น้องเกษตรกร เราจะ “ทวงคืนผลกำไรให้เกษตรกร”  โดยจะใช้ “ระบบแบ่งปันผลกำไร” สำหรับ ข้าว ยาง มันสัมปะหลัง อ้อย และ ปาล์ม

โดยที่ “ชาวนา” ในระบบแบ่งปันผลกำไร ข้าว 70%:15%:15% นอกจากจะมีรายได้จากการขายข้าวเปลือกแล้ว ยังจะได้รับการแบ่งปันผลกำไรในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง ไปถึงปลายทาง การขายข้าวสาร โดยชาวนาจะได้รับเงินจากการแบ่งปันผลกำไรในสัดส่วน 70% หรือประมาณ 1,200-2,500 บาท ตามชนิดข้าว และในพืชตัวอื่น ๆ จะใช้หลักการเดียวกัน

นโยบายด้านการศึกษา  แก้ปัญหากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ซึ่งมีผู้ที่ประสบปัญหาเดือนร้อน ทั้งผู้กู้ 4 ล้านราย และ ผู้ค้ำประกัน 8 ล้านราย รวมยอดเงินกว่า 5 แสนล้านบาท ที่เห็นว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาไม่ใช้การทำธุรกิจ ดังนั้นควรจะ  ยกเลิกดอกเบี้ย ยกเลิกเบี้ยปรับ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน พักหนี้ 5 ปี โดยผ่อนชำระตามความสามารถ

โครงการเรียนฟรี ในระบบออนไลน์  Thailand Sharing University ที่จะรวบรวม สรรพวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ได้อย่างรอบด้าน เรียนได้จาก ทุกที่ ทุกเวลา มีคุณภาพ หลักสูตรได้รับรอง ตลาดงานให้การยอมรั

ยกสถานะ “อสม.” เป็น “หมอประจำบ้าน” มีสถานะเทียบเท่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีเงินเดือนตามขั้นบันได ตั้งแต่ 2,500 – 10,000 บาท พร้อมกับนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในโครงการ “โทรเวชกรรม” หรือ “Telemedicine” มาใช้ใหกิดประโยชน์สูงที่สุด ประชาชนไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทาง เสียเวลา ในการไปโรงพยาบาล

จุดยืนของพรรคภูมิใจไทย คือเล่นตามกติกา คำนึงถึงชาติบ้านเมืองเป็นหลัก ทำให้เกิดความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน พร้อมแก้ไขปัญหาปากท้องของเขา ทำให้สังคมมีความสงบสุข คนในชาติมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่น เพราะ เชื่อว่าประชาชน เบื่อทะเลาะเบาะแว้งทางการเมืองตลอดระยะเวลา10 กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว

พรรคภูมิใจไทยมีความต้องการเพียงอย่างเดียว คือเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน เป็นจุดมุ่งมั่น เป็นความต้องการ เป็นความปรารถนาที่จะ ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขสบายที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำที่ดี พรรคภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้ง ระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พรรคเป็นเอกเทศ เป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นอิสระ

สิ่งที่พรรคจะเดินไปข้างหน้าก็จะเดินตามความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่าเราสามารถแปรความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านการลงคะแนน และความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็จะเดินตามนั้น ไม่มีการต่อรอง หรือจับขั้วกันก่อน ไม่มีการเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้าจะเลือกข้างก็ขอเลือกเจ้าของพรรคที่แท้จริงคือพี่น้องประชาชน

ขอให้มั่นใจได้ว่า นโยบายของพรรคภูมิใจไทย สามารถทำนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี  แนวคิดและนโยบายของภูมิใจไทย ภายใต้สโลแกนว่า “ลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน” มีโอกาสสำเร็จสูง เพราะพรรคไม่ขัดแย้งกับใคร การทำนโยบายไม่มีสะดุด แต่ต้องขอโอกาสประชาชนเข้าไปทำงาน

***************

“เลิกเล่นการเมืองกันเถอะ คิดถึงบ้านเมือง คิดถึงพี่น้องประชาชนไปก่อน เพราะการจับขั้วกันทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง เหมือนเป็นการบีบคั้น และไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชน เรายังไม่รู้ว่าผลการเลือกตั้งของแต่ละพรรคว่าจะออกมาเป็นอย่างไร หลังการเลือกตั้งเราถึงจะทราบว่าพี่น้องประชาชนต้องการให้แต่ละพรรคปฏิบัติตัวกันอย่างไร เมื่อก่อนอาจจะทำได้ แต่สมัยนี้ทำไม่ได้ เพราะประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน เราต้องเคารพสิทธิของเขาด้วย”

อนุทิน ชาญวีรกูล
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย