จัดตั้งสาขาและเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคภูมิใจไทย ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 3

0
1060

27 พ.ย. 61 – ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคภูมิใจไทย จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคภูมิใจไทย สาขา จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

นายไชยรัชต์ บัวเทศ หัวหน้าสาขาพรรค นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์ รองหัวหน้าสาขาพรรค. 1 รตต.วรจำเริญ วรทอง รองหัวหน้าสาขาพรรค 2 นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เลขานุการสาขาพรรค นายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ำ รองเลขานุการสาขาพรรค นางสาวธัญญาพร พวงสมบัติ เหรัญญิก นายวรวุทฒิ บัวทองศรี นายทะเบียนสาขาพรรค นายสุรจิต บัวทองศรี โฆษกสาขาพรรค นายสังคม รินทราศรี กรรมการสาขาพรรค นายธนรัชต์ ส่งเสริมอุดมชัย กรรมการสาขาพรรค

สำหรับสาขาพรรค ภท ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ นับเป็นสาขาพรรค ลำดับที่ 3 ก่อนหน้านี้ พรรค ภท ได้ตั้งสาขาพรรคมาแล้ว 2 สาขา คือ สาขาพรรค ภาคใต้ จ.พัทลุง สาขาพรรคภาคกลาง จ.ปทุมธานี ตามลำดับ