พรรคภูมิใจไทย เสนอร่าง “กฎกระทรวงว่าด้วยการนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างพ.ศ.……….

0
56

เหตุผลในการประกาศใช้ร่างใหม่กฎกระทรวงว่าด้วยการนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างพ.ศ.  กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 มิได้อนุญาตให้บุคคลสามารถนำรถยนต์ธรรมดาส่วนตัวออกมาขับให้บริการในลักษณะ  ของรถยนต์รับจ้างได้ แต่ด้วยสภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะดวกมากขึ้นทำให้เกิดการนำรถยนต์ธรรมดาส่วนตัวออกมาขับให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อให้เกิดทางเลือกที่ดีแก่ผู้บริโภคและทำให้การบริการดังกล่าวอยู่ในกรอบและการควบคุมของกฎหมาย จึงแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์รับจ้างให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมไปถึงกรณีที่บุคคลที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ธรรมดาส่วนตัวออกมาขับให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างด้วย จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้

สาระสำคัญของ ร่างกฎกระทรวง : กฎกระทรวงว่าด้วยการนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างพ.ศ.……….

  • เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้ามาให้บริการรับจ้าง และผู้ขับขี่ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • สามารถจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล ให้เป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะได้
  • ผู้ขับขี่ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ
  • รถยนต์ที่สามารถนำมารับจ้างได้ ต้องอยู่ในสภาพดี ผ่านการตรวจสอบโดยกรมการขนส่งทางบก และ ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงอันมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ขับขี่
  • มีการจัดทำประกันภัยให้แก่ผู้โดยสาร ไม่ว่าจะ โดยเจ้าของรถทำกรมธรรม์ประกันภัยติดตัวรถ หรือ โดยผู้ให้บริการแอบพลิเคชั่นตัวกลางจัดทำให้
  • การคิดค่าโดยสารเป็นไปตามราคาที่ผู้โดยสารตกลงยินยอมเมื่อเรียกผ่านแอบพลิเคชั่น แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

(ร่าง)

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้าง

พ.ศ.……….

……………………………………………

……………………………………………

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.๒๕๒๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒และมาตรา๕วรรคหนึ่ง (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.๒๕๒๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๔๗รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ๑กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ๒ในกฎกระทรวงนี้

“รถยนต์รับจ้าง” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคลที่นำออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้าง

“อธิบดี” หมายความว่าอธิบดีกรมขนส่งทางบก

ข้อ ๓ บุคคลซึ่งนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้าง

(๑) ต้องมีสัญชาติไทย และ มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

(๒) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการขับรถยนต์รับจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) ดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๔ รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งนำออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้าง

(๑) ต้องลงทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างบางเวลา ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่รถยนต์ให้บริการ

(๒) รถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมาให้ใช้บริการจะต้องอยู่ในสภาพดี และผ่านการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถนั้น

(๓) ต้องมีกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน ต้องมีกำลังของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่าแปดสิบกิโลวัตต์

(ข) ในกรณีเป็นรถที่ใช้ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ต้องมีกำลังรวมกันไม่น้อยกว่าแปดสิบกิโลวัตต์

(ค) ในกรณีเป็นรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ต้องมีกำลังพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสิบห้ากิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

การวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า และการวัดความสามารถในการขับเคลื่อนรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๔) รถยนต์รับจ้างต้องไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเปิดประตูจากภายในรถ กระจกกันลมหน้าและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้อย่างชัดเจน และห้ามมิให้นำวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด หรือการติดวัสดุสำหรับบังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกันลมหน้าหรือส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๕ รถยนต์รับจ้างต้องมีกล้องหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถตามที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง

คุณลักษณะ ระบบการทำงาน การติดตั้งและการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๖ รถยนต์รับจ้างที่ให้บริการผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชั่นต้องเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๗ขณะให้บริการรถยนต์รับจ้างต้องแสดงเครื่องหมาย ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกที่แสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างกรณีรถยนต์รับจ้างซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล

(๒) เครื่องหมายหรือป้ายแสดงตัวผู้ขับรถ หมายเลขรถและหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต

(๓) เครื่องหมายอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประเภทรถยนต์รับจ้างเป็นรถยนต์ประเภทอื่นให้เจ้าของรถนำเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งออก

ข้อ ๘ รถยนต์รับจ้างอาจมีและใช้เครื่องอุปกรณ์สำหรับรถเพื่อความปลอดภัยในการรับจ้าง ดังต่อไปนี้

(๑) อุปกรณ์กั้นระหว่างที่นั่งผู้ขับรถกับคนโดยสารภายในห้องโดยสาร

(๒) อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพภายในหรือภายนอกรถ เช่น กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายรูป

(๓) อุปกรณ์อื่นอันจำเป็นเพื่อความปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ขับรถหรือคนโดยสาร อธิบดีอาจประกาศกำหนดให้รถยนต์รับจ้างตามลักษณะรถหรือลักษณะการให้บริการต้องติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งก็ได้

คุณลักษณะ ระบบการทำงานและการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๙ ในกรณีที่รถยนต์รับจ้างไม่ประสงค์จะใช้ในการรับจ้างต่อไป ให้เจ้าของรถนำเครื่องหมายตามข้อ ๖ ออก พร้อมนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการเปลี่ยนประเภทรถ

ข้อ ๑๐ ให้อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างและค่าบริการอื่น ดังต่อไปนี้

(๑) รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

(ก) ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทางสองกิโลเมตรแรกไม่เกินห้าสิบบาท และกิโลเมตรต่อๆไป กิโลเมตรละไม่เกินสิบสองบาท ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกินสามบาท

(ข) ค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษตามที่อธิบดีประกาศกำหนด กำหนดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

(๒) รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

(ก) ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทางสองกิโลเมตรแรกไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และกิโลเมตรต่อๆไป กิโลเมตรละไม่เกินยี่สิบบาท ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกินห้าบาท

(ข) ค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษตามที่อธิบดีประกาศกำหนด กำหนดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

การกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นตามวรรคหนึ่ง อาจกำหนดให้แตกต่างกันตามเขตท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียน ท้องที่ที่ให้บริการ ช่วงเวลาที่ให้บริการลักษณะรถ หรือลักษณะการให้บริการก็ได้ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๑๑กรณีรถยนต์รับจ้างมีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแอบพลิเคชั่นกำหนดให้เรียกเก็บเงินค่าโดยสารตามจำนวนเงินรวมที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงกัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในข้อ ๑๐

ข้อ ๑๒เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องให้นายทะเบียนมีอำนาจตักเตือนหรือสั่งระงับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การตักเตือนและการสั่งระงับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ในกรณีที่เห็นได้ว่าผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งได้ หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้น่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่…….เดือน………… พ.ศ…………

………………………………

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ ; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๗ มิได้อนุญาตให้บุคคลสามารถนำรถยนต์ธรรมดาส่วนตัวออกมาขับให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างได้ แต่ด้วยสภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะดวกมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการนำรถยนต์ธรรมดาส่วนตัวออกมาขับให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อให้เกิดทางเลือกที่ดีแก่ผู้บริโภคและทำให้การบริการดังกล่าวอยู่ในกรอบและการควบคุมของกฎหมาย จึงแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์รับจ้างให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมไปถึงกรณีที่กรณีบุคคลที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ธรรมดาส่วนตัวออกมาขับให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างด้วย จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้