แนวคิดพรรค

ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

เพื่อให้ ประชาชน มี สิทธิ เสรีภาพ และมีอำนาจในการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตน และของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดด้วยแนวทาง ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

“ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน”

รัฐธรรมนูญทุกฉบับ เขียนว่าอำนาจอธิปไตย เป็นของ “ปวงชนชาวไทย”

แต่รัฐบาลในอดีต เมื่อได้อำนาจจากการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนแล้ว ใช้อำนาจ บริหารอำนาจ ที่ได้มาจากประชาชน เพื่อรักษาอำนาจรัฐ และขยายขอบเขตอำนาจรัฐ ให้กว้างขวางออกไปอย่างไม่สิ้นสุด
โดยมีระบบราชการ เป็นผู้สนับสนุน และ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ใช้อำนาจแทนรัฐบาล

พรรคภูมิใจไทย

“ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน”

การขยายขอบเขตอำนาจรัฐ ทุกๆ กรณี ย่อมกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้หดตัวลงรวมถึงอำนาจโดยชอบธรรมของประชาชน ที่มีต่อสิทธิและทรัพย์สินของตัวเอง ก็สูญเสียไปด้วย หลายปีที่ผ่านมา การขยายขอบเขตอำนาจรัฐยิ่งมากขึ้น พื้นที่ของประชาชนยิ่งแคบและเล็กลง

พรรคภูมิใจไทย ศึกษา และได้ข้อสรุปว่า อำนาจของรัฐที่เพิ่มขึ้น การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐที่มากขึ้น นำมาสู่กระบวนการทุจริตคอรัปชั่นที่เพิ่มขึ้น

การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการที่ได้ผลมากที่สุด คือ การลดอำนาจรัฐ และลดการใช้อำนาจของระบบราชการ อำนาจรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพของประชาชนต้องมีเท่าที่จำเป็น ใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมการขยายตัว สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

ลดอำนาจรัฐ ในแนวทางของพรรคภูมิใจไทย มิใช่การลดอำนาจปกครองของรัฐบาล สถาบันนิติบัญญัติ และ สถาบันตุลาการ แต่เป็นการลดอำนาจรัฐ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประกอบธุรกิจของประชาชนการเขียนกฎหมายเพื่อให้รัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือระบบราชการ มีอำนาจควบคุม และใช้ดุลพินิจ เพื่อออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาต กระทั่งมีอำนาจบุกค้น ตรวจสอบ จับกุม อายัด ยึดทรัพย์ สั่งยุติการประกอบอาชีพ และ ธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อความสูญเสียของประเทศ และความเสียหายของประชาชน เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

“การยกเลิกอำนาจรัฐ ที่มีมากมาย และใช้อย่างฟุ่มเฟือย เป็นเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย”

การลดอำนาจรัฐ ที่เป็นปัญหา อุปสรรค ขัดขวาง ต่อการประกอบอาชีพ และการมีรายได้เพิ่มขึ้นของประชาชน จึงเป็นภารกิจอันดับแรกของพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อความอยู่ดีกินดี และการมีรายได้เพิ่มขึ้นของประชาชน จะเกิดขึ้นเร็วที่สุด

การเพิ่มอำนาจประชาชน ในแนวทางของพรรคภูมิใจไทย มิใช่การเพิ่มอำนาจเพื่อต่อต้าน ท้าทายอำนาจการปกครองของรัฐ หรือ ไม่เคารพกฎ กติกาของรัฐ หากแต่เป็นการเพิ่มอำนาจประชาชน ที่จะมีสิทธิ เสรีภาพ ในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้หลัก และรายได้เสริม ให้แก่ตนเอง ด้วยการนำสิทธิและทรัพย์สินที่ตนมี มาเป็นทุนในการประกอบอาชีพ

บ้าน รถยนต์ ที่ดิน สวน ไร่ นา องค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะฝีมือ และ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
เป็นสิทธิ และเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนมีอยู่กับตัว ประชาชนต้องมีอำนาจในการนำสิทธิ และ ทรัพย์สินของตนเอง เป็นทุนประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
ให้แก่ตนเอง ได้โดยเสรี

รัฐ และผู้ใช้อำนาจแทนรัฐ ต้องมีหน้าที่สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด การใช้อำนาจรัฐ โดยกฎหมายทุกระดับ และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อกีดกั้น ขัดขวางการประกอบอาชีพ การหารายได้ของประชาชน ต้องไม่เกิดขึ้น เว้นแต่จะเป็นขัดต่อจริยธรรมอันดีของสังคม และ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ที่เป็นรูปธรรม และ ต้องแก้ไข เร่งด่วน เช่น การให้บริการที่พักอาศัย ในรูปแบบ โฮมสเตย์ การให้บริการรถขนส่ง ในรูปแบบ รถรับจ้างส่วนบุคคล

ประชาชนในเมืองท่องเที่ยว และเมืองรอง มีโอกาสหารายได้ จากการให้บริการที่พักอาศัย และการเดินทาง แก่นักท่องเที่ยว แต่ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. โรงแรม ที่เป็นปัญหากับการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ พ.ร.บ.ขนส่งทางบก เป็นอุปสรรคกับการให้บริการการเดินทาง

กฎหมาย ประเภทนี้ เป็นอุปสรรค ขัดขวางการประกอบอาชีพ การรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น แต่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น โรงแรมขนาดใหญ่บนเกาะ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รายได้ที่เกิดขึ้น คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์น้อยมาก เมื่อเทียบกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่เสียไป

ในขณะที่ โฮมสเตย์ของประชาชนบนเกาะ ซึ่งเป็นประโยชน์ของคนในท้องถิ่น และทำลายทรัพยากรน้อยกว่าถูกสั่งปิด เพราะไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายได้ รถแท็กซี่ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ แต่รถของประชาชนที่มาให้บริการ 
ถูกจับกุมดำเนินคดี ทั้งๆ ที่รถแท็กซีไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และผู้ขับรถแท็กซี่ เอาเปรียบประชาชน และนักท่องเที่ยว

การสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จะไม่สำเร็จ หากว่า ประชาชนในเมืองรอง ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม และไม่ได้รับประโยชน์ เมืองรอง ไม่มีห้องพัก และโรงแรมขนาดใหญ่มากเพียงพอเมืองรอง ไม่มีรถบริการสาธารณะ และไม่มีขนส่งมวลชน

“การสร้างเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ต้องสนับสนุนให้ประชาชน เป็นผู้ให้บริการห้องพัก เป็นผู้ให้บริการการเดินทาง”

“ต้องลดอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจประชาชน ให้ประชาชนมีสิทธิ มีโอกาสประกอบอาชีพ หารายได้จากทรัพย์สินที่ตนมีอยู่”

 

 

บ้าน รถยนต์ ที่ดิน สวน ไร่ นา องค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะฝีมือ และ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น คือ ทุนที่สำคัญของประชาชน ขอเพียงสิทธิ โอกาส และอำนาจให้เขาได้บริหารจัดการทุนของตนเอง โดยที่ รัฐ และกลไกของรัฐ ไม่ขัดขวาง ไม่กีดกัน และไม่เป็นอุปสรรค

พรรคภูมิใจไทย เชื่อว่า ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเข้มแข็งขึ้น

กฎหมายที่ออกมาเพิ่มอำนาจรัฐ ลดอำนาจประชาชน ยังมีอีกมากมาย การประกอบธุรกิจ การค้า ทุกระดับ ตั้งแต่รายย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกรรมต่างๆ ทุกสาขา ได้รับผลกระทบจากอำนาจรัฐ ที่แผ่ขยายทุกวัน

……….

“ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีพรรคการเมือง ที่อาสาเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง และกำจัดสภาวะเช่นนี้”

ด้วย การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน และ เพื่อความเข้มแข็งของประเทศไทย

พรรคภูมิใจไทย ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง