"The Pride of Thailand"

เพราะ "ภูมิใจ" ที่ได้เป็น "ไทย"

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยผู้คน วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี และทรัพยากรที่หลากหลาย... วันนี้ภูมิใจไทยของเราได้รวบรวมเอาความภาคภูมิใจของประเทศไทย ในแต่ละภูมิภาค แต่ละส่วน มาเพื่อบอกเล่าให้กับชาวไทยส่วนใหญ่ได้รับรู้...